www.admincourt.go.th
ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศาลปกครอง
www.krisdika.go.th
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีข่าวสารกิจกรรมทางกฎหมาย แหล่งรับความคิดเห็นของประชาชนและการพูดคุยเกี่ยวกับกฎหมาย
www.lawonline.co.th
ศูนย์กลางในการให้บริการสืบค้นข้อมูล กฎหมายทางอินเทอร์เน็ต และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย
www.cifs.moj.go.th
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม การตรวจพิสูจน์หลักฐานด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์
www.legalreform.go.th
รวบรวมบทความเกี่ยวกับกฎหมาย แนะนำกฎหมายใหม่ ข่าวการพัฒนากฎหมายไทย โดยคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนากฎหมาย
www.etcommission.go.th
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมและพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
thethaibar.thaigov.net
ประวัติเนติบัณฑิตยสภา บันทึกเรื่องเนติบัณฑิตยสภา รายงานการประชุมข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา
www.dsi.go.th
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
www.concourt.or.th
ศาลรัฐธรรมนูญ ข้อมูลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
www.appealcourt.or.th
ศาลอุทธรณ์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับศาลอุทธรณ์และให้ความรู้ทางกฎหมาย
www.alaws.net
เอลอร์ แสดงกฎหมายก่อสร้างอาคารผ่านภาพกราฟิก ไม่ต้องอ่านกฎหมายจริง สำหรับสถาปนิก วิศวกรและผู้ที่สนใจ
www.centrallabourcourt.org
ศาลแรงงานกลาง พิจารณาพิพากษาคดีแรงงาน แนะนำกฎหมายน่ารู้
www.kodmhai.com
รวมกฎหมายไทย รัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายวิอาญา กฎหมายนิรโทษกรรม เป็นต้น
www.oja.go.th
สำนักกิจการยุติธรรม (สกธ.)
kormor.obec.go.th
กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ เผยแพร่กฎหมาย ฯลฯ
www.cipitc.or.th
ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง
www.probation.go.th
กรมควบคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมและโครงการคืนคนดีสู่สังคม
www.cop.co.th
ิ องค์กรกลางเป็นตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์เพลง (Copy Right Centet : COP) เพื่อดูแลสิทธิประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์
www.judiciary.go.th/jla
สำนักวิชาการศาลยุติธรรม รวบรวมกฎหมายน่ารู้
www.ofm.mof.go.th
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ข้อมูลสำนักงานรัฐมนตรี ประวัติ สาระน่ารู้ และพระราชบัญญัติต่าง ๆ
www.seapol.org
โครงการกฎหมายทะเลแห่งเอเชียอาคเนย์
www.pub-law.net
บทความทางกฎหมายมหาชนและข้อมูลสาระที่น่าสนใจ คำวินิจฉัย คำศัพท์ เวทีทรรศนะ
www.bkc.ago.go.th
สำนักงานคดีล้มละลาย สำนักงานอัยการสูงสุด
www.moe.go.th/main2/planp-r-b42-01.htm
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
www.medlawstory.com
สาระความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการแพทย์และกฎหมายอื่นที่บุคลากรทางการแพทย์ควรรู้
www.lawguru.com
รวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย
www.law.com
เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายทุกประเภท
www.law.tu.ac.th/tulaw
สมาคมนิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
lawyers.findlaw.com
รวมเว็บกฎหมาย
www.thailandlaw9.com
รวมข้อมูลกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาที่ข้อมูลมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทย
www.thaijustice.com
กระดานแลกเปลี่ยนความคิดพร้อมปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับคดีต่าง ๆ
www.angelfire.com/in/forest
ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้
lawcrawler.findlaw.com
ค้นหากฎหมายของประเทศ สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย
ictlaw.thigov.net
โครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
www.geocities.com/cmaneesart
ความรู้เรื่องจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
www.lawsociety6.org
สภาทนายความ ภาค 6
www.thailandlawyers.com
ศูนย์รวมทนายความ และสำนักกฎหมาย แบ่งออกเป็นกลุ่มและการให้บริการด้านต่าง ๆ
www.ratchakitcha.soc.go.th
งานราชกิจจานุเบกษา
www.lawyerscouncil.or.th
สภาทนายความ
www.cocthailand.com
Hope for an emerging generation
www.actsco.org
Actsco Printing