งานกฎหมายและคดีความ

          ด้วยทนายความและเครือข่ายทนายความของเรา ซึ่งรอบรู้และเปี่ยมด้วยประสบการณ์ ตลอดทั้งมีความชำนาญในสายงานด้านกฎหมายและคดีความทุกประเภท เราจึงดูแลทุกรายละเอียดและใส่ใจปัญหาด้านกฎหมายของลูกค้าทุกท่านด้วยความซื่อสัตย์ รักษาความลับ และปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างสูงสุด ไม่ว่าท่านจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ เรายินดีเสนอการให้บริการด้านกฎหมายและคดีความซึ่งมีประสิทธิภาพด้วยราคาที่สมเหตุสมผลแก่ท่าน ดังนี้

•  งานที่ปรึกษากฎหมาย
- รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำส่วนบุคคล บริษัท มูลนิธิ หรือนิติบุคคลต่างๆ
- การทำความเห็นทางกฎหมาย
- การเสนอแนะ ตรวจร่าง แก้ไข จัดทำนิติกรรมสัญญา ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสัญญาต่างๆ

•  คดีความ / ข้อพิพาท
- การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีความ / ข้อพิพาท และรับว่าความทุกคดีทั่วราชอาณาจักร
- การดำเนินการในชั้นบอกกล่าวทวงถาม การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการเจรจาต่อรองข้อพิพาท
- การดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีครอบครัว คดีเด็กและเยาวชน คดีภาษีอากร คดีล้มละลาย คดีแรงงาน คดีปกครอง คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีละเมิด / เรียกค่าเสียหาย การขอใช้สิทธิทางศาลกรณีต่างๆ เช่น ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก / ผู้พิทักษ์ / ผู้อนุบาล / ผู้ปกครองผู้เยาว์ / ผู้รับบุตรบุญธรรม และคดีพิเศษอื่นๆ
- การสืบทรัพย์ บังคับคดี ยึดทรัพย์ ตลอดถึงขั้นตอนการขายทอดตลาด
- การยื่นคำร้องสอด , ร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ , ร้องขัดทรัพย์ และการขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ฯลฯ
- การประกันตัว , การขอปล่อยชั่วคราว ฯลฯ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จดทะเบียนนิติบุคคล

       การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรนิติบุคคลในประเทศไทยไม่ว่าประเภทใด มีความจำเป็นต้องใช้และจัดเตรียมเอกสารประกอบคำขออนุญาตจำนวนมาก ซึ่งกระบวนการแรกเริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสารไปถึงการยื่นคำขอต่อทางราชการ ถือเป็นขั้นตอนที่ต้องให้ความสำคัญเป็นที่สุด เนื่องจากต้องใช้ความละเอียด ถี่ถ้วนในการจัดเตรียมเอกสารจำนวนมากให้ได้ครบถ้วนถูกต้อง ทั้งต้องใช้ประสบการณ์จากการดำเนินงานด้านการจดทะเบียนนิติบุคคล เพื่อบรรลุเป้าหมายในการที่จะได้รับอนุญาตจากทางราชการให้จัดตั้งองค์กรนิติบุคคลได้ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวเรามีพร้อมที่จะนำเสนอแก่ท่าน        เนื่องเพราะเรามีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับทั้งหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนต่างๆมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี โดยได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งให้แก่นิติบุคคลประเภทต่างๆ มากมาย ทั้งในรูปแบบบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือองค์การเอกชนต่างประเทศซึ่งดำเนินการในประเทศไทย โดยเฉพาะในรูปแบบมูลนิธิ หรือ องค์กรสาธารณกุศล รวมตลอดถึงสถานสงเคราะห์เด็ก

ไม่ว่าท่านประสงค์จะดำเนินกิจการในประเทศไทยในรูปแบบใด เพียงท่านไว้วางใจ และมอบหมายให้เราเป็นผู้ช่วย เราจะดำเนินการให้ท่านตั้งแต่แรกเริ่มไปจนเสร็จกระบวนการ ซึ่งบริการของเรา ได้แก่

- การจัดเตรียมเอกสารและดำเนินการเพื่อการยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล
- การจดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งสำนักงาน เพิ่มเติม/แก้ไขสำนักงานสาขา หรือสำนักงานภูมิภาค
- การจดทะเบียนชื่อบริษัท
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายชื่อกรรมการของนิติบุคคล
- การดำเนินการเพื่อการขอเปิดบัญชีธนาคารขององค์กรนิติบุคคล
- การยื่นขอใบอนุญาตต่างๆ การจดทะเบียนธุรกิจต่างๆ การทำสัญญา และข้อตกลง
- การจัดทำร่างข้อบังคับนิติบุคคล / เพิ่มเติมแก้ไขร่างข้อบังคับ
- การอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้จัดตั้งนิติบุคคล
- บริการห้องประชุมสำหรับคณะกรรมการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

งานตรวจคนเข้าเมือง / วีซ่า

          เรายินดีเป็นผู้ช่วยท่านในการให้คำปรึกษา และดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับงานตรวจคนเข้าเมืองและขอวีซ่า เพื่อการท่องเที่ยว ทำงาน หรือดำเนินกิจการต่างๆในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านการขอวีซ่าให้แก่ชาวต่างชาติ มากว่า 10 ปี ท่านจึงไว้วางใจได้ถึงประสิทธิผลที่จะได้รับจากความรู้และความชำนาญ ตลอดทั้งบริการที่เป็นเลิศจากเรา โดยเราให้บริการงานด้านตรวจคนเข้าเมืองและ วีซ่าอย่างครบถ้วน ดังนี้

- ให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับวีซ่า และงานตรวจคนเข้าเมือง
- การขอวีซ่าภายในประเทศ เพื่อการอยู่ในราชอาณาจักร
- การขอวีซ่าจากสถานกงสุลไทย ณ ต่างประเทศ เพื่อการเข้ามาในประเทศไทย
- การขอการรับรองจากทางราชการเพื่อการอยู่ต่อในราชอาณาจักร
- การขอต่ออายุวีซ่า
- วีซ่าคนอยู่ชั่วคราวทุกประเภท (All kinds of Non-Immigrant visa)
- วีซ่านักท่องเที่ยว (Tourist visa)
- วีซ่าผู้ขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (Residency visa)
- วีซ่าผู้ติดตาม
- วีซ่าคู่สมรส / เกษียณอายุ
- การขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re- Entry)
- การขอสัญชาติไทย
- การขอหนังสือเดินทาง ฯลฯ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ใบอนุญาตทำงานชาวต่างชาติ

          เมื่อท่านประสงค์จะทำงานและมีใบอนุญาตทำงานภายในประเทศไทย ไม่ว่าจะทำงานในหน่วยงานที่เป็นลักษณะบริษัท มูลนิธิ องค์กร หรือไม่ว่าขณะที่ขอใบอนุญาต ท่านจะเข้ามาในประเทศไทยแล้วหรือยังไม่ได้เข้ามาในประเทศไทยก็ตาม เรายินดีเป็นผู้ช่วยท่านในการให้คำปรึกษา และจัดเตรียมเอกสารและยื่นคำขอมีใบอนุญาตทำงานต่อทางราชการจนกว่าจะเสร็จกระบวนการ เพื่อให้ท่านสามารถมีใบอนุญาตทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย ซึ่งบริการของเรามีดังนี้

- การให้คำปรึกษาเรื่องการขอมีใบอนุญาตทำงาน
- การจัดเตรียมเอกสารและดำเนินการยื่นคำขอทำใบอนุญาตทำงาน
- การต่ออายุใบอนุญาต
- การแก้ไขเพิ่มเติมงาน ถิ่นที่อยู่ หรือสถานที่ทำงานในใบอนุญาตทำงาน และ การเพิ่มสถานที่ทำงาน
- การแจ้งออกจากงาน และ การคืนใบอนุญาตทำงาน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อสังหาริมทรัพย์ / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

          บริการด้านงานอสังหาริมทรัพย์ คือ อีกหนึ่งบริการประสิทธิภาพจากเรา ซึ่งไม่ว่าท่านต้องการจะดำเนินธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะใด เราสามารถจัดหาการบริการอย่างเต็มรูปแบบเพื่อท่าน ดังนี้

- การซื้อ - ขาย - เช่า - จำนอง บ้านและที่ดิน/ คอนโดมิเนียม
- การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ / สิทธิครอบครอง
- นิติกรรมและสัญญาต่างๆเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
- การสำรวจและวิจัยข้อมูลเพื่อการจัดทำโครงการ
- การขออนุญาตค้าที่ดิน
- การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
- การรังวัดแบ่งแยก / สอบเขต ที่ดิน
- การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
- การขออนุญาตจดทะเบียนอาคารชุด นิติบุคคลอาคารชุด

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รับรองลายมือชื่อ

          ด้วยเรามีทนายความผู้ได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย ให้เป็นทนายความผู้รับรองเอกสารซึ่งมีสิทธิตามกฎหมายในการรับรองเอกสารและลายมือชื่อ เราจึงรับให้บริการดังนี้

- รับรองสำเนาเอกสารต่างๆ
- รับรองลายมือชื่อ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การบัญชีและภาษีอากร

          เรามีทนายความและเครือข่ายงานบัญชีของเราที่มีประสบการณ์และชำนาญในสายงานบัญชีและภาษีอากร ซึ่งพร้อมจะให้การบริการที่มีประสิทธิภาพแก่ท่าน ดังนี้

บัญชี
- ให้คำปรึกษาและวางระบบบัญชี
- รับทำบัญชี
- ผู้ตรวจสอบบัญชี

ภาษีอากร
- ให้คำปรึกษา / วางแผนเกี่ยวกับภาษีอากร
- เจรจาต่อรองราคาประเมินภาษีอากร รวมทั้งการอุทธรณ์การประเมินภาษีอากร
- การขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคล
- การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- การขอคืนภาษี

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แปลเอกสาร

          ด้วยประสบการณ์จากการทำงานกับชาวต่างชาติมาเป็นระยะเวลานาน เราทราบว่าความแตกต่างด้านภาษาเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทย เนื่องจากการใช้ภาษาไทยเป็นภาษาราชการ เอกสารที่จะใช้ติดต่อหรือยื่นคำขอกรณีต่างๆจึงต้องใช้ภาษาไทย ตลอดทั้งเอกสารในการทำนิติกรรมต่างๆกับชาวไทย จำต้องทำขึ้นเป็นภาษาไทยเกือบทั้งสิ้น ซึ่งเอกสารบางอย่างต้องใช้ความแม่นยำและถูกต้อง และอาจต้องใช้ศัพท์เฉพาะทางกฎหมายซึ่งหาความเชี่ยวชาญได้น้อยจากร้านแปลเอกสารทั่วไป ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้จัดตั้งศูนย์แปลเอกสารขึ้น ภายใต้ชื่อว่า “Wisdom Translation” เพื่อให้บริการท่านในการแปลเอกสารต่างๆทั่วไป , เอกสารทางกฎหมาย รวมตลอดถึง เอกสารขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล เพื่อให้ท่านเกิดความมั่นใจและมีความเข้าใจในเอกสารดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง โดยทางเราขอรับรองในประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งท่านจะได้รับ ด้วยบริการที่สัตย์ซื่อจากเรา ซึ่งบริการของเรา ได้แก่

- แปลเอกสารภาษาไทย เป็น ภาษาอังกฤษ
- แปลเอกสารภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาไทย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แรงงานและการจ้างงาน

          เราให้บริการครอบคลุมทุกปัญหาซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานและการจ้างงานของลูกค้าทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง การดำเนินคดี ตลอดจนการให้คำปรึกษาและการเจรจาต่อรอง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ดังนี้

-ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน / กฎหมายแรงงาน
- สัญญาจ้างงาน
- ประกันสังคม
- ข้อพิพาทแรงงานต่างๆ ฯลฯ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริการส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า

        นอกเหนือจากบริการต่างๆที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น เรายังรับให้คำปรึกษาและให้บริการส่วนบุคคลในด้านอื่นๆสำหรับลูกค้าอีกด้วย เช่น

- จดทะเบียนสมรส
- จดทะเบียนรับรองบุตร รับบุตรบุญธรรม และงานทะเบียนราษฎร์อื่นๆ
- การทำพินัยกรรม / ทรัสต์
- การจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล
- ใบอนุญาตขับขี่รถ
- หนังสือมอบอำนาจ
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย
- การธนาคารส่วนบุคคล
- งานศุลกากร / งานขนส่งทางเรือ ( Shipping) ฯลฯ
- ใบทะเบียนการค้าต่างๆ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------