1.
ชื่อ-สกุล: นายธนากร วิวรรธน์รณกิต
  ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ / ทนายความ
     
2.
ชื่อ-สกุล: นางหทัยรัตน์ วิวรรธน์รณกิต
  ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการ / ที่ปรึกษา
     
3.
ชื่อ-สกุล: นางสาวสุภาภรณ์ จิตต์อนงค์
ตำแหน่ง: ผู้จัดการสำนักงาน
   
4.
ชื่อ-สกุล: นายสมจิตร พิทักษ์ขุนลำธาร
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานและรับ-ส่งเอกสาร
   
5.
ชื่อ-สกุล: นางสาวแสงดาว คนเที่ยง
ตำแหน่ง: เสมียนทนายความ
   
6.
ชื่อ-สกุล: นางวิลาวัลย์ ศรีสว่างวงค์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเลขานุการ
   
7.
ชื่อ-สกุล: นางสาวอรทัย จะซา
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเลขานุการ
   
8.
.
ชื่อ-สกุล: นายณรงค์ สุขหทัยนิรันดร์
ตำแหน่ง: ทนายความ
   
9.
ชื่อ-สกุล: นายประธาน จันทรมหาเสถียร
ตำแหน่ง: ทนายความ